Về chúng tôi

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI LIÊN CHI HỘI ĐẦU BẾP VIỆT NAM

1/ Ông Dương Văn Hùng PCT Thường Trực VCF, Phụ trách khu vực miền
bắc
2/ Bà Trịnh Diễm VY, PCT VCF Phụ Trách Khu Vực Miền Trung (Bà Vy xin
phép vắng mặt hôm nay ở đây vì lý do đột xuất)
3/ Ông Phạm Sơn Vương, PCT VCF Phụ Trách Khu vực Miền Nam
Trân trọng giới thiệu
4/ Ông Nguyễn Xuân Quỳnh, Tổng Thư Ký, Người Phát Ngôn Viên của VCF
5/ Ông Nguyễn Văn Thái UV BCH
6/ Ông Ngọ Văn Chung UV BCH
7/ Ông Nguyễn Tuấn Anh UV BCH
8/ Bà Dương Thị Hải Anh UV BCH
9/ Ông Đoàn Văn San UV BCH
10/ Ông Nguyễn Văn Khu UV BCH
11/ Ông Phạm Bá Hà UV BCH
12/ Ông Trương Quang Thành UV BCH
13/ Ông Vũ Mạnh Hảo UV BCH
14/ Ông Bùi Văn Quang UV BCH
15/ Ông Trần Minh Hạnh UV BCH
16/ Ồng Hoàng Văn Tiến UV BCH
17/ Ông Nguyễn Đức Thành UV BCH
18/ Ông Đinh Trọng Giang UV BCH
19/ Ông Nguyễn Đình Tuân UV BCH
20/ Ông Nguyễn Tương Hưng UV BCH
21/ Ông Đỗ Ngọc Công UV BCH
22/ Ồng Mai Quang Văn UV BCH
23/ Ông Lê Quang Trí UV BCH
24/ Ông Hoàng Nghĩa Tịnh UV BCH
25/ Ông Nguyễn Văn Hùng UV BCH